Aloite rautatieliikenteen kehittämiseksi

Hämeen Vasemmistoliitto ry. on tehnyt aloitteen Lahden seudun rautatielähiliikenteen kehittämiseksi:

Alustava hankehahmotelma henkilöjunaliikenteen käynnistämiseksi Heinola-Lahti-Orimattila välillä:

Lahti-Helsinki oikoradalla vajaan kahden vuoden aikana nopeasti kasvaneen paikallisliikenteen suosio on vakuuttava osoitus siitä, että kansalaiset ovat valmiita käyttämään junaa työmatka- asiointi ja vapaa-ajan liikennevälineenä yksityisauton sijasta, kun siihen tarjotaan joustava mahdollisuus. Toistaiseksi Lahden seutukunnan ja Päijät-Hämeen alueellinen bussiliikenneverkko palvelee vajavaisesti oikoradan yhdysliikennettä Lahteen ja Lahdesta sen ympäristöön. Valmiina olevalta Lahti-Heinola ja Lahti-Loviisa radalta on lopetettu henkilöliikenne ja radat ovat muutoinkin vähäisessä käytössä.

On mahdollista, että radoilla tapahtuva henkilöliikenne elpyisi uudestaan, jos se voisi yhdistyä joustavasti toimivaan paikallis- ja kaukojunaliikenteeseen Helsingin, Riihimäen ja Kouvolan suuntaan. Tätä mahdollisuutta tukee kolmen kaupungin väestömäärän kasvu, alueen sisäisen ja pääkaupunkiseudulle suuntautuvan työmatkaliikenteen lisääntyminen ja alueen väestön kasvanut yleinen kiinnostus käyttää raideliikennettä sekä tarve vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Tästä on selvänä osoituksena mm Nastolassa tehdyt päätökset paikallisliikenteen seisakkeiden lisäämisestä. Ehdotuksen mukainen paikallisjunaliikenne suuntautuisi lisäksi suoraan rautatieasemalle, joten Lahden linja-autoaseman etäisyyden aiheuttamat ongelmat eivät vaikeuttaisi jatkoliikenteen käyttöä. Kahden Lahtea lähellä olevan kaupungin ja Lahden välinen liikenne saisi näin vaihtoehtoisen joukkoliikennemuodon alueelliselle bussiliikenteelle.

Kehittämishanke voisi palvella onnistuessaan Lahden, Heinolan ja Orimattilan kaupunkien muodostaman pääkaupunkiseudun metropolialueen toisen navan eli pohjoisen keskuksen muodostumista vastapainona eteläiselle Helsingin, Espoon ja Vantaan muodostamalle keskukselle. Valmiiksi rakennetut radat muodostaisivat pääkaupunkiseudun metroa vastaavan paikallisliikenteen verkon, edellyttäen että verkkoa ryhdytään aktiivisesti käyttämään, kehittämään ja hyödyntämään kaupunkisuunnittelun joukkoliikenneverkkorunkona.

Hämeen Vasemmistoliitto ry esittää hankesuunnitelman yksityis- kohtaisemman valmistelun pohjaksi seuraavia lähtökohtia:

Hanke on alueellinen raiteilla tapahtuva joukkoliikenteen kehittämishanke, jossa otetaan kokeiluluontoisesti käyttöön henkilöliikenneyhteys välillä Heinola-Lahti-Orimattila
Junavuorot voisi sijoittaa aluksi aamuun, keskipäivälle ja iltapäivälle siten, että se palvelisi aamuin illoin työmatkaliikennettä ja tämän lisäksi päivällä muuta asiointiliikennettä.
Junavuorot voisivat lähteä sekä Orimattilasta että Heinolasta vastakkaisiin suuntiin ja suunnilleen samaan aikaan siten, että niillä olisi yhteys molempiin suuntiin Lahdesta Helsinkiin meneville ja tuleville Z-junille aikaväleillä 7.17- 9.17 ja 16.40- 18.40.
Vähintään yksi vuoro molempiin suuntiin voisi olla lisäksi puolen päivän seutuun asiointiliikennettä varten.
Liikenteessä voisi käyttää alkuun vanhaa kiskobussikalustoa ja hankkia myöhemmin uudempaa kalustoa, jos kysyntä lisääntyy mainitulle liikenne- muodolle.
Seisakkeita tulisi avata Heinola-Lahti ja Orimattila-Lahti välille siten, että ne palvelisivat välillä olevia taajamia, kuten Pennala ja Renkomäki, sekä Vierumäki ja Ahtiala.
Matkalippujen hinnoittelun tulisi toteutua kokeiluhankkeen aikana VR:n paikallisliikenteen henkilöliikennehinnoittelun mukaisesti.
Jos hankkeen aikana otetaan käyttöön linjaliikenteen ja raideliikenteen alueellinen yhteislippujärjestelmä, sitä sovelletaan myös tässä kehittämishankkeessa.
Koska liikenne olisi alkuun taloudellisesti kannattamatonta, sitä tulisi tukea valtion ja alueen kolmen kunnan varoilla Valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon joukkoliikennettä koskevien linjausten mukaisesti alueellisena joukkoliikenteen kehittämis- ja monipuolistamishankkeena.
Hanke voisi olla alkuun kolmen vuoden kehittämishanke, joka alkaa vuoden 2009 alusta.
Henkilöliikenteen jatkamisesta, mahdollisesta laajentamisesta tai supistamisesta ja rahoituksesta päätetään kokeiluhankkeen päätyttyä tehdyn arvioinnin perusteella.

Vastaa